תנאי שימוש

.

תנאי שימוש באתר

תנאי מוקדם לשימוש באתר הנו קריאת תנאי השימוש להלן ואישורם. שימוש באתר מהווה הצהרת המשתמש על קריאת והבנת תנאי השימוש באתר והסכמת המשתמש לתנאים אלה.

כללי

מדינת ישראל, באמצעות משרד הבריאות (להלן: "משרד הבריאות") מציעה שימוש באתר זה (להלן: האתר) בכפוף לתנאים הבאים (להלן: "תנאי השימוש") ולהצהרת הפרטיות. משרד הבריאות עשוי לבקש לשנות את תנאי השימוש ו/או את הצהרת הפרטיות, אם לא תסכים לשינוי תוכל להפסיק את השימוש באתר.

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר בחר לגלוש באתר ולעשות בו שימוש.

אין להשתמש לרעה באתר ובשירותים, כהגדרתם להלן. המשתמש רשאי להשתמש באתר ובשירותים אך ורק כפי שמותר על פי דין. המשרד עשוי להשעות או להפסיק לספק את הגישה לאתר ו/או לשירותים למשתמש שאינו מציית לתנאי השימוש או לחלקם, או אם משרד הבריאות או כל רשות מוסמכת חוקרים חשד להתנהגות המנוגדת לדין או לתנאי השימוש בעת השימוש באתר.

מהות השירות

האתר מאפשר למשתמש לבצע את הפעולות הבאות (להלן: "השירותים"):

האתר מאפשר למשתמשים לקבל מידע על פעילויות והנחיות משרד הבריאות.

יודגש:

המידע המונגש באמצעות האתר מוצג לשירות הציבור. המשרד יעשה מאמץ להתאמה מירבית בין ההוראות החוקיות ובין המידע שבאתר, ואולם, אם וככל שתהא סתירה או אי התאמה בין המידע המוצג באתר לבין הנחיה רשמית של משרד הבריאות שפורסמה באתר משרד הבריאות, או בין המידע המוצג לבין הוראות חוק, תקנות, או נוהל שבתוקף - נוסח ההנחיה הרשמית /החוק וכיו"ב - גוברים.

שינויים באתר

משרד הבריאות שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להסיר את האתר כולו ו/או להגביל את אפשרות השימוש בו או לשנות מעת לעת את מבנה האתר או מראהו.
לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי משרד הבריאות בגין ביצוע שינויים שיוצגו באתר.

הגבלת שימוש באתר

השימוש בשירותים, בתכנים ובמידע הכלולים באתר מותר למטרה אישית ופרטית בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לעשות כל שימוש לרעה או כזה המשבש את הנתונים או את פעילות האתר.
אין לעשות שימוש בסמל האתר לכל מטרה שאינה קשורה ישירות לאתר. שימוש לרעה בסמל עלול להוות עבירה לפי סעיף 5 לחוק הגנת סמלים, תשל"ה-1974.